BTB1 0,BTB1 0-200AW,BTB1 0-200B,BTB1 0-200BW,BTB1 0-200C,BTB1 0-200CW,BTB1 0-400AW,BTB1 0-400B,BTB1

 • Časť Meno
 • Výrobca
 • Opis
 • BTB10
 • STMicroelectronics  
 • Triacs  
 • BTB10-200B
 •  
 • Triac|200v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10-200C
 •  
 • Triac|200v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10-60
 • STMicroelectronics 
 • 10a Triacs 
 • BTB10200B
 •  
 • Triac|200v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10400B
 •  
 • Triac|400v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10600B
 •  
 • Triac|600v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10800B
 •  
 • Triac|800v V(Drm)|10a I(T)Rms|To-220  
 • BTB10B
 • STMicro  
 • Standard Triacs  
 • BTB10BW
 • STMicro  
 • Snubberless Triacs  
 • BTB10C
 • STMicro  
 • Standard Triacs  
 • BTB10CW
 • STMicro  
 • Snubberless Triacs  
 • BTB1132M3
 • CYSTEKEC[Cystech Electonics Corp.]  
 • Vcesat Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB1182J3
 • CYSTEKEC[Cystech Electonics Corp.]  
 • Vcesat Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB1184J3
 • CYSTEKEC[Cystech Electonics Corp.]  
 • Vcesat Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB1188M3
 • CYSTEKEC[Cystech Electonics Corp.]  
 • Vcesat Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB1197N3
 • Cystech 
 • Saturation Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB1198N3
 • Cystech 
 • Epitaxial Planar Transistor  
 • BTB12
 • STMicroelectronics  
 • Triacs  
 • BTB12-200B
 •  
 • Triac|200v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220  
 • BTB12-200C
 •  
 • Triac|200v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220  
 • BTB12-400B
 •  
 • Triac|400v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220  
 • BTB12-400C
 •  
 • Triac|400v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220  
 • BTB12-600BW3G
 • Semiconductor 
 • Triacs Silicon Bidirectional Thyristors  
 • BTB12-600CW3G
 • Semiconductor 
 • Triacs Silicon Bidirectional Thyristors  
 • BTB12-600TW3G
 • Semiconductor 
 • Triacs Silicon Bidirectional Thyristors  
 • BTB12-700B
 •  
 • Triac|700v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220  
 • BTB12-700C
 •  
 • Triac|700v V(Drm)|12a I(T)Rms|To-220