CXB1 100Q,CXB1 100Q/Q-Y,CXB1 101Q,CXB1 101Q/Q-Y,CXB1 102Q,CXB1 102Q/Q-Y,CXB1 103Q,CXB1 103Q/Q-Y,CXB1

 • Časť Meno
 • Výrobca
 • Opis
 • CXB1110Q
 •  
 • 16-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1113Q
 •  
 • 4-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1115Q
 •  
 • Ten Distributed-Output Clock Driver  
 • CXB1116Q
 •  
 • Asynchronous Up/Down Counter  
 • CXB1130Q
 •  
 • Parallel-To-Serial Converter  
 • CXB1131Q
 •  
 • 1-To-4/8/9 Line Decoder/Demux  
 • CXB1132Q
 •  
 • Shift Register??Single??Parallel I/O  
 • CXB1136Q
 •  
 • Synchronous Up/Down Counter  
 • CXB1140Q
 •  
 • 2-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1141Q
 •  
 • 2-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1142Q
 •  
 • 4-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1143Q
 •  
 • 4-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1144Q
 •  
 • 8-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1145Q
 •  
 • 8-Input Digital Multiplexer  
 • CXB1451Q
 • Sony Corporation  
 • Vga/Svga/Xga Digital Data Serial Transmitter  
 • CXB1452Q
 • Sony Corporation  
 • Vga/Svga/Xga Digital Data Serial Receiver  
 • CXB1454R
 • Sony Corporation  
 • Vga/Svga/Xga 24bit Receiver  
 • CXB1455R
 • Sony Corporation  
 • Vga/Svga/Xga 24-Bit Transmitter  
 • CXB1456R
 • Sony Corporation  
 • Vga/Svga/Xga 24-Bit Receiver  
 • CXB1515Q-Y
 •  
 • Ten Distributed-Output Clock Driver  
 • CXB1532Q-Y
 •  
 • Shift Register??Single??Parallel I/O